Koronawirus – tzw. specustawa – przedmiot regulacji

Aleksandra Dyszpit


Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawiera regulacje dotyczące:

– możliwości polecenia przez pracodawcę pracy zdalnej (art. 3)

– dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19 (art. 4)

– szczególnych zasad kontroli bezpieczeństwa personelu medycznego na lotnisku (art. 5)

– sytuacji, w których wyłączony jest obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (art. 6)

– wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 7)

– możliwości określenia cen maksymalnych produktów, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przez Ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w drodze obwieszczenia (art. 8)

– zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 9) – podkreślenia wymaga, że świadczenia te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa

możliwości nałożenia obowiązku wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty lecznicze będące:

a) spółką kapitałową, w której jedynym albo większościowym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa;

b) samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej lub jednostką budżetową (art. 10)

– możliwości wydawania przez wojewodę poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 11)

– wyłączenia stosowania określonych przepisów do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 12)

– zwrotu wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (art. 13)

– wyłączenia odpowiedzialności zarządzającego lotniskiem, zarządzającego dworcem kolejowym, przewoźnika lotniczego, kolejowego lub drogowego, za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności za brak możliwości przewozu (art. 14)

– możliwości wystawienia recepty farmaceutycznej przez farmaceutę posiadającego prawo wykonywania zawodu w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19 (art. 15)

r. pr. Aleksandra Dyszpit

podstawa prawna: ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych