Termination of a contract of employment

Aleksandra Dyszpit


Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od rodzaju łączącej strony umowy o pracę, a także czasu, na jaki umowa została zawarta (w przypadku umowy o pracę na okres próbny) lub okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony).

 

W przypadku umowy o pracę na okres próbny, okres wypowiedzenia wynosi: 3 dni robocze (jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni); 1 tydzień (jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie); 2 tygodnie (jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące).

 

Natomiast w przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony, okres wypowiedzenia wynosi: 2 tygodnie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy); 1 miesiąc (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy); 3 miesiące (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata).

 

Na uwagę zasługuje okoliczność, iż do dnia 21 lutego 2016 r. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony wynosił 2 tygodnie, jeżeli dopuszczalność wypowiedzenia strony przewidziały w umowie. W obecnym stanie prawnym regulacja dotycząca okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest tożsama. Sama dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony wynika z Kodeksu pracy i jest niezależna od postanowień umowy o pracę.

 

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

r. pr. Aleksandra Dyszpit

 

(stan prawny na dzień 12 czerwca 2018 r.)

Podstawa prawna:

Art. 30 § 21 ; art. 34; art. 36 § 1 Kodeksu pracy