Maternity leave and maternity pay in case of fixed-term contracts of employment concluded to replace an employee during a justified absence from work

Test User


Umowa o pracę zawarta na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ulega rozwiązaniu w razie powrotu zastępowanego pracownika do pracy. Nie ma przy tym znaczenia czy w momencie powrotu zastępowanego pracownika do pracy, pracownik zatrudniony na czas zastępstwa świadczy pracę, czy też jest nieobecny w pracy. Tym bardziej nie ma znaczenia przyczyna ewentualnej nieobecności.

 

W razie urodzenia dziecka przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zawartej na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracownikowi zastępującemu przysługują uprawnienia pracownicze określone w Kodeksie pracy związane z macierzyństwem, w tym urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy. Jednocześnie czas trwania wymienionych urlopów jest uzależniony od czasu trwania umowy o pracę. Jeżeli umowa ulegnie rozwiązaniu w związku z powrotem zastępowanego pracownika do pracy, automatycznie kończy się okres urlopu udzielonego zastępującemu pracownikowi.

 

Podkreślenia wymaga, iż pomiędzy urlopem macierzyńskim i rodzicielskim a zasiłkiem macierzyńskim nie ma integralnego związku. Wymienione urlopy przysługują pracownikom na podstawie Kodeksu pracy. Z kolei zasiłek macierzyński przysługuje na podstawie prawa ubezpieczeń społecznych (a precyzyjniej na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Warunkiem nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego jest okoliczność urodzenia dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego. Stąd ustanie zatrudnienia skutkuje zakończeniem trwającego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego, natomiast nie skutkuje utratą prawa do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje bowiem w pełnym wymiarze jeżeli dziecko zostało urodzone w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego. Zasiłek macierzyński przysługuje więc nie tylko ubezpieczonej będącej pracownikiem.

 

Reasumując, w razie urodzenia dziecka przez pracownika zatrudnionego na czas określony w celu zastępstwa, urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy przysługują do momentu rozwiązania umowy o pracę, natomiast zasiłek macierzyński, przysługuje również po ustaniu zatrudnienia.

r. pr. Aleksandra Dyszpit

 

(stan prawny na dzień 07 grudnia 2017 r.)

 

Podstawa prawna:

Art. 29 i 29a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Art. 30 ustęp 1 pkt 4 Kodeksu pracy