The rights of parents of underage high school students

Aleksandra Dyszpit


Stosownie do treści art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Natomiast z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności władza rodzicielska wraz z wynikającymi z niej prawami i obowiązkami rodzica ustaje.

Z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, osoba pełnoletnia ma pełną zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, może sama podejmować wszelkie działania jakie jej dotyczą. Dodatkowo rodzice nie mają już wpływu na te działania.

W sposób szczególny uregulowana została kwestia dostępu do informacji dotyczących postępów w nauce. Zgodnie z art. 44e ustęp 2 ustawy o systemie oświaty oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. Dotyczy to zarówno rodziców uczniów niepełnoletnich, jak i rodziców uczniów pełnoletnich. Dodatkowo na podstawie art. 44b ustęp 5 pkt 5 ustawy prawo oświatowe celem oceniania jest dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. W tym przypadku również dotyczy to rodziców uczniów niepełnoletnich, jak i rodziców uczniów pełnoletnich.

Reasumując, uczniowie pełnoletni sami usprawiedliwiają nieobecności (w sposób zgodny ze statutem szkoły), wyrażają zgody na udział w spotkaniach z psychologiem szkolnym oraz zgody na uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, dojeżdżają na zajęcia i wracają z zajęć odbywających się poza szkołą. Rodzice w wymienionym zakresie nie mają wpływu na działania uczniów. Natomiast rodzice mają zagwarantowane ustawowo prawo dostępu do informacji dotyczących postępów w nauce uczniów pełnoletnich do czasu ukończenia nauki w liceum. Nie jest wymagana w tym zakresie zgoda uczniów.

r. pr. Aleksandra Dyszpit

 

(stan prawny na dzień: 29 listopada 2017 r.)

 

Podstawa prawna:

art. 92 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

art. 44e ustęp 2 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty

art. 44b ustęp 5 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe