Termin wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi samorządowemu

Aleksandra Dyszpit


Termin wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi samorządowemu określony został w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów w dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Świadczenie to należy wypłacić w dniu ustania stosunku pracy. Problem pojawia się w sytuacji gdy w dniu ustania stosunku pracy, pracownik nie dysponuje decyzją przyznającą emeryturę.

Zgodnie z orzecznictwem: „Roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy, także wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później”. (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 09 kwietnia 1998 r., sygn.: I PKN 508/97).

Mając na uwadze powyższe, okoliczność, iż orzeczenie przyznające emeryturę zostanie wydane później, nie zmienia terminu wymagalności odprawy emerytalnej. W konsekwencji brak zapłaty w dniu ustania stosunku pracy skutkować będzie możliwością skutecznego żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

Podkreślenia wymaga, iż można też spotkać pogląd odmienny o możliwości wstrzymania się z wypłatą odprawy do czasu wydania decyzji przez organ rentowy. Zgodnie z tym stanowiskiem roszczenie o wypłatę odprawy powstaje po wydaniu decyzji przyznającej emeryturę. Niemniej jednak nie wyłącza to konieczności zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie, naliczanych od dnia rozwiązania stosunku pracy (por. uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 marca 2014 r., sygn..: VIII P 49/11).

 

Warto zauważyć, iż 28 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę  składu 7 sędziów (sygn. III PZP 1/17), w której orzekł, iż: „Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. nie wyklucza prawa pracownika samorządowego do jednorazowej odprawy emerytalnej przewidzianej w art. 36 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 902).”  Być może w uzasadnieniu przedmiotowej uchwały zostanie również poruszona kwestia dnia, w którym należy wypłacić odprawę emerytalną w sytuacji gdy decyzja przyznająca emeryturę została wydana po ustaniu stosunku pracy. Kwestię tą poruszył bowiem Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów, który przedstawił do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego Sądu zagadnienie prawne (postanowieniem z dnia 24 stycznia 2017 r., sygn.: II PK 316/15).

r. pr. Aleksandra Dyszpit

 

(stan prawny na dzień 08 grudnia 2017 r.)

 

Podstawa prawna:

§ 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych