Zmiany dot. zakrywania ust i nosa w związku ze stanem epidemii

Aleksandra Dyszpit


Poniżej przedstawiam zagadnienie zmiany §18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. z 10.04.2020 r., poz. 658, ogłoszonej w dniu 15 kwietnia 2020 r. w dzienniku Ustaw RP pod poz. 673, zw. dalej rozporządzeniem.

Nie uległ zmianie czas obowiązywania nakazu zakrywania ust i nosa.

Dodano, iż poza maskami, maseczkami i odzieżą lub jej częścią pod określonymi warunkami dopuszczalne są także przyłbice (tj. dla osób wykonujących czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną)

Obowiązek zakrywania ust i nosa istnieje w miejscach ogólnodostępnych, środkach publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych (z istotnymi wyjątkami o których mowa poniżej).

Nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa:

  • w pojazdach samochodowych jeżeli podróżują nimi a) osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie b) tylko kierowcy c) kierowca z dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia;
  • dziecko do lat 4;
  • osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności;
  • osoba wykonująca czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe wzakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej szczegółowo opisanych w rozporządzeniu (w tym budynkach biurowych i socjalnych), obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i  targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
  • kierowca publicznego transportu zbiorowego lub pojazdu samochodowego wykonującego zarobkowy przewóz osób (któremu zapewniono oddzielenie od przewożonych osób na zasadach określonych w rozporządzeniu)
  • duchowny sprawujący kult religijny podczas jego sprawowania;
  • żołnierz i funkcjonariusze określeni szczegółowo w rozporządzeniu.

 

Dodatkowo został wprowadzony obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie organów uprawnionych w przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości. oraz na żądanie innej uprawnionej osoby.

r. pr. Aleksandra Dyszpit

 

Poniżej pełna treść zmienionego §18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. z 15.04.2020 r., poz. 673:

§18.1. Od dnia 16kwietnia 2020r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust inosa:1)w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art.4ust.1pkt14 ustawy z dnia 16grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;2)w miejscach ogólnodostępnych, w tym: a)na drogach i placach ,b)w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny ,c)w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),d)na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art.3ust.2 ustawy z dnia 24czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z2020r. poz.532 i568).2.Obowiązku określonego wust.1nie stosuje się wprzypadku:1)pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1osoba albo 1osoba z dzieckiem, o którym mowa wpkt2;2)dziecka do ukończenia 4. roku życia;3)osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, nie-pełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;4)osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa wust.1pkt2lit.b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;5)kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art.4ust.1pkt14 ustawy z dnia 16grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art.4ust.1pkt8 i9tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art.2pkt25 ustawy z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych uludzi;6)duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;7)żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.3.Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa wust.1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług wdanym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.4.Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:1)organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;2)innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby